РусскийEesti

07:01:30

Основные документы PDF Печать E-mail

- Narva-Jõesuu Kooli põhimäärus .pdf
- Narva-Jõesuu Kooli õppekava (täiendatud 3.03.20) .pdf
- Arengukava 2017 - 2021 .pdf
- Narva-Jõesuu Kooli päevakava .pdf
- Juhend õpetaja eneseanalüüsil põhineva õppeaasta analüütilise töökokkuvõtte koostamiseks .pdf
- Lapsevanema nõusolek osalemaks õppekäigul .pdf
- Порядок организации и проведения учебной экскурсии в NJK .pdf и бланк заявления .pdf
- Правила школьного внутреннего распорядка .pdf
- Narva-Jõesuu Kooli üldtööplaan 2019/20 õ.a. .pdf
- Arenguvestluse tingimused ja kord Narva-Jõesuu Koolis .pdf
- Tunnijaotusplaan põhikoolis 2019/20 õ.a. .pdf
- Narva-Jõesuu Kooli hädaolukorra lahendamise plaan .pdf
- NJK pikapäevarühma töökorraldus .pdf
- Sisehindamise kord .pdf
- Narva-Jõesuu Kooli pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord .pdf
- Порядок проведения исследовательских работ .pdf
- Правила использования компьютерного класcа .pdf
- Sisehindamise aruanne 2013. - 2016. a. .pdf
- NJK huvitegevuste plaan 2019/20 õ.a. .pdf 
- NJ Kooli toimub kooli vastuvõtt haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrus nr 43 "Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord" alusel
- Narva-Jõesuu linna munitsipaalkoolide töötajate töötasustamise alused .pdf

 

Обновлено 11.03.2020 10:16
 
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер