Tunnustused

Õpilaste tunnustamine

Õpilase tunnustamiseks kasutatakse järgmisi võimalusi:

1. Suuline kiituse avaldamine;

2. Kiituse avaldamine vastava kandega õpilaspäevikusse ja/või e-kooli;

3. Direktori käskkirjaga kiituse avaldamine;

4. Kiituskirjaga tunnustamine:

- Õpilast tunnustatakse kiituskirjaga vastavalt õppenõukogu poolt kehtestatud korrale;
- Kiitusega põhikooli lõputunnistus antakse kooli õppenõukogu otsusega 9.klassi õpilasele, kellel on kõikides põhikooli lõputunnistusele kantavates õppeainetes aasta- ja eksamihinne "5" ning käitumine eeskujulik või hea;

5. Kõikide klasside õpilastele, kelle tunnistuste aastahinded on ainult viied, korraldab kool õppeaasta lõpus preemiaekskursiooni. Ekskursioonist osavõtjate nimekirja koostab huvijuht;

6. Tänukirjaga tunnustatakse ülekooliliselt parimat sportlast, muusikut, lauljat, tantsijat, kunstnikku, lugejat, inglise ja vene keele valdajat. Iga klassi parima arenguga õpilast eesti keeles autasustatakse tänukirjaga.

Avaldatud 04.12.2020. Viimati muudetud 16.09.2021.